Meadows - Asclepias syriaca and Achillea millefolium - Flying Trillium Gardens & Preserve

Asclepias syriaca

preserve - natural meadows

Comments are closed.