Kalmia polifolia - Flying Trillium Gardens & Preserve

Kalmia polifolia

Preserve - Kettlehole bog

Comments are closed.