Kalmia latifolia - Flying Trillium Gardens & Preserve

Kalmia latfolia

Preserve - blueberry barrens

Comments are closed.